Kirjautuneena saat käyttöösi:
  • Naapurit - ominaisuuden
  • Löydä tarjoukset, palvelut ja myytävät lähialueeltasi.
  • Seuratut profiilit - ominaisuuden
  • Saat tiedon uusista tarjouksista ja palveluista seuraamistasi profiileista suoraan etusivullesi.
  • Seuratut yhteisöt - ominaisuuden
  • Saat yhteisöissä tapahtuvista muutoksista tiedon suoraan etusivullesi.
  • Ilmoita tuotteista ja palveluista -ominaisuuden

Kirjautuneena saat kattavat työkalut Muusterissa myymiseen ja ostamiseen.

Rekisteröidy

INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÖEHDOT

Näissä käyttöehdoissa kerromme Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Yhtiöllämme on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Internet-sivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat Yhtiömme tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaa aineistoon. 

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita sekä blogimuotoisia artikkeleita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan. 

Vastuu sivujen sisällöstä

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa sivustolle rekisteröityneidein käyttäjien tarjoamista tuotteista ja palveluista, yhtiöstämme, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Vaikka valvomme tarkasti sivuilla julkaistavien tarjousten sisältöä ja pidätämme oikeuden ilman ennakkovaroitusta poistaa ja muuttaa ilmoitusten sisältöä, vastuu yksittäisten ilmoitusten oikeellisuudesta ja laillisuudesta on ilmoittajalla itsellään.
Yhtiömme tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta. Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingosta, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen. 

Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Vastaavasti emme myöskään vastaa sivuillamme olevien keskustelupalstojen tai muiden vastaavien kävijöiden lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden sisällöstä. Yhtiöllämme on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Yhtiöllemme lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita Yhtiöllemme lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy. 

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Rekisteriselosteemme (linkki)

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen. 

Sivuillamme kerätään henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi, osallistuessa kilpailuihin tai, jos kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. Ellei ao. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuillamme tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen. 

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla meihin yhteyttä asiakaspalvelu@muuster.fi

Jos kävijä lähettää Yhtiöllemme toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen Yhtiöllemme on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten. 

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Yhtiömme on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Henkilörekisteritietojen tarkistuspyynnön voit tehdä kirjallisesti osoitteella asiakaspalvelu@muuster.fi.

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523(1999) 10 §
Laatimispäivä 03.06.2015

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Muuster Oy
asiakaspalvelu@muuster.fi

Rekisterin nimi
Muuster – asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käytämme tämän sivuston kautta annettua henkilökohtaista tietoa ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon tieto on kerätty, kuten asiakassuhteiden hoitoa ja ylläpitoa, kilpailuun osallistumista, näytepakkauksen tai pyydettyjen lisätietojen lähettämistä varten, tai muihin markkinointitarkoituksiin sekä verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:nulkopuolelle
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.
IT-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin.
Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

Ilmoituksiin liittyvät säännöt:
Vastuu sisällöstä: Ilmoittaja on vastuussa tarjouksen sisällön lainmukaisuudesta ja siitä, että kuvattu tarjous vastaa todellisuutta. Tarjoajan on kyettävä tarvittaessa todistamaan että noudattaa soveltuvia lakeja ja asetuksia.
Kategorisointi: Ilmoitukset tulee kategorisoida niin tarkasti kuin on tarpeen. Väärin perustein valitut kategorisoinnit voidaan poistaa.
Kuvat: Ilmoittajalla tulee olla käyttöoikeus ilmoituksen kuviin ja on suotavaa, että ilmoituksen kuvassa käytetään kuvaa myytävästä tuotteesta.
Ylläpitäjällä on oikeus muokata ja poistaa ilmoituksia ilman erillistä varoitusta.

Yleiset ehdot:
Vastuu: Ilmoittajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa ilmoituksistaan. Ylläpitäjä ei myöskään vastaa ilmoitetuista tuotteista tai palveluista. Ilmoittaja hyväksyy, että ilmoitus tai sen osa voidaan esittää myös osana Muusterin yhteistyökumppaneiden verkkosivuja.
Teknisistä ongelmista aiheutuvien vahinkojen korvausvastuun enimmäismäärä on rajoitettu ilmoituksesta maksettuun hintaan. Muuster ei vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat jotka mahdollisesti aiheutuvat myyjälle, ostajalle tai kolmannelle osapuolelle ilmoitusten sisällöstä, kaupan viivästyksestä tai virheellisyydestä, tai muutoin palvelun sääntöjen, voimassa olevan lain tai kolmannen oikeuksien vastaisesta kolmansien osapuolten toiminnasta/laiminlyönnistä.
Palautusoikeus: Muuster ei vastaa myytävien tuotteiden ja palveluiden palautusoikeudesta.
Evästeet: Tämä sivusto käyttää evästeitä ("cookies").
Muutosoikeus: Ylläpitäjä pidättää oikeuden muuttaa palvelun ehtoja. Ilmoittajalle ilmoitetaan muutoksista hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen tai palvelun sisäisellä viestillä ennen muutosten astumista voimaan. Mikäli ilmoittaja ei hyväksy muutoksia, hänellä on oikeus luopua asiakkuudestaan. Ilmoittajan katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli käyttää palveluita muutosten voimaantulon jälkeen. Muutokset, jotka ovat selkeästi ilmoittajien eduksi, astuvat kuitenkin edellä mainitusta huolimatta voimaan välittömästi ilman erillistä suostumusta.

Copyright © 2019 Muuster Finland Oy